ADVERTISING

地藏王菩薩降臨,替你還清業債!所有人來接,好運不斷,業債全還清!

地藏王菩薩降臨,替你還清業債!所有人來接,好運不斷,業債全還清!
2023-09-19 檢舉

生佛無別,同一真如。眾生心體,從本以來不生不滅。

自性清淨,無障無礙,猶如虛空。離分別故,平等普遍,無所不至。

圓滿十方,究竟一相,無二不別,不變不異,無增無減。

以一切眾生心,一切諸佛心,皆同一真如故。

 

今日地藏王菩薩親臨人間。

恭喜幸運的你, 成為第1個接收地藏王菩薩永生永世護佑的有緣人!

今日法佈施一次地藏經,全家共沾法喜,福慧雙增!

可助自己和家人親友化解冤親債主,還清累世業債,生生世世平安吉祥!

地藏王菩薩是願力最為深厚的一位慈愛菩薩,

《地藏經》蘊含著地藏王菩薩無上功德願力和福報,積聚諸佛的法力加持。

 

法佈施地藏經功德無量,可為家人,孩子積累無上福報!

《地藏經》是末法時代墮胎之人及業障深重之人的救命經書,

它蘊含著地藏王菩薩不可思議的功德和願力,積聚諸佛的法力加持。

虔誠念誦不僅可助自己的父母消災延壽,更可快速懺悔超度墮胎嬰靈,

護佑在世孩子聰慧平安,為家人親友積累無上福德。

 

《地藏經》的殊勝功德

一:超拔過往親人離苦得樂、保佑現世親人健康長壽,福壽延年。

二:消除累生累世業障,為自己和家人積累無量的功德利益。

三:化解墮胎嬰靈和遠親債主的怨氣,幫助他們早日轉世投胎。

四:滿足心中一切善願,求財得財,求子得子,所求皆滿。

五:庇佑子女福慧雙增、健康成長,親朋好友心想事成、安康福貴。

弟子XXX

今日願發心念誦、法佈施《地藏經》

並將功德迴向給法界眾生

祈願地藏王菩薩慈悲佛光接引

 

助天下可憐墮胎嬰靈

化解心中怨恨,早日往生極樂

 

點擊下一頁,查看完整內容
下 一 頁

1 / 2

 

 

喜歡這篇文章嗎?

按個讚吧,不會令你失望!

已經讚了

標籤:

  分享這篇好文給親朋好友!

或許你也喜歡